Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Leveringsvoorwaarden Het Nieuwe Lopen 
(versie: april 2014-2)

 

1. Algemeen

1. Alle correspondentie wordt per e-mail gevoerd. Het mailadres dat je opgeeft bij je aanmelding is je officiële correspondentieadres.

2. Waar gesproken wordt over de leiding van Het Nieuwe Lopen wordt bedoeld de heer R. Rümke.

3. Waar gesproken wordt over deelnemer wordt bedoeld iedereen die deelneemt aan enige door Het Nieuwe Lopen georganiseerde training.

4. Waar gesproken wordt over de vereniging wordt bedoeld de Verenigde Lopers Team10.

5. Waar gesproken wordt over lid wordt bedoeld iemand die zich heeft aangemeld als lid van de vereniging en als zodanig is toegelaten.

6. Waar gesproken wordt over deelnemer wordt bedoeld iedereen die deelneemt aan de trainingen die door Het Nieuwe Lopen worden georganiseerd.

7. Waar gesproken wordt over trainer wordt bedoeld de door de leiding van Het Nieuwe Lopen aangewezen persoon die de training verzorgt.

 

2. Inschrijving en betaling

1. Iedere deelnemer aan een cursusbijeenkomst is verplicht voorafgaand aan deelname een volledig ingevuld aanmeldingsformulier in te leveren bij de trainer alsmede een volledig ingevulde “verklaring ten behoeve van deelname aan loopcursussen”.

2. Elke aanmelding voor enige cursus is bindend, hetzij per e-mail, inschrijving via de website of door aanmelding op de cursus bij de trainer. Hieruit vloeit voort de bijbehorende betalingsverplichting, ongeacht of de deelnemer (verder) meedoet aan de cursus of aan enige cursusbijeenkomst of training.

2.1 Iedereen die deelneemt aan een les, anders dan een proefles, is deelnemer aan de desbetreffende cursus of loopgroep zoals bedoeld in 2.

3. Iedere cursus wordt geacht voor aanvang van de cursus te worden betaald. Dat kan per bank op een rekening die Het Nieuwe Lopen opgeeft of door middel van een machtiging. Indien een cursus niet voor aanvang van de cursus is betaald dan ontstaat een direct opeisbare schuld aan de leiding van Het Nieuwe Lopen die in  afgesproken termijnen kan worden voldaan.

4. Contante betalingen kunnen om praktische redenen niet geaccepteerd worden.

5. Bij in gebreke blijven ten aanzien van de betaling krijgt de deelnemer een schriftelijke aanmaning waarvoor € 2.50 administratiekosten in rekening wordt gebracht. Bij een tweede en tevens laatste aanmaning brengt Het Nieuwe Lopen € 15 administratiekosten extra in rekening. Als de betaling 40 dagen na de aanvang van de cursus nog niet is ontvangen dan zal de vordering uit handen worden gegeven. De extra incassokosten zijn dan ook voor rekening van de deelnemer.

6. Er is geen recht op restitutie van lesgelden. Met uitzondering van overlijden en of aantoonbaar langdurige ernstige ziekte zulks ter beoordeling van de leiding en onder aftrek van administratiekosten.

7. In uitzonderlijke gevallen kan de leiding van Het Nieuwe Lopen iemand ontslaan van de betalingsverplichting indien de deelnemer zich voorafgaand aan de aanvang van de cursus afmeldt. Dit is uitdrukkelijk geen recht. De cursusleiding hoeft een weigering van het ontslaan van de betalingsverplichting niet te motiveren.

 

3. Wijzigen of opschorten van een cursus

1. Het is niet mogelijk om van cursus te wisselen, noch van plaats, noch van niveau.

2. Het is niet mogelijk deel te nemen aan een cursus anders dan tot het einde van de cursus.

3. Een cursist kan eenmalig, op ieder moment, zonder opgaaf van redenen, beslissen deelname aan de cursus op te schorten.

4. Opschorting van een cursus beëindigd niet de betalingsverplichting van openstaande termijnen. Deze dienen op de eerder afgesproken data te worden voldaan.

5. Een cursist heeft het recht een opgeschorte cursus te hervatten op het punt waar hij gebleven was bij iedere cursus die start binnen een jaar nadat de cursist de cursus heeft opgeschorst.

6. Indien de cursist dit wenst kan hij de cursus op een eerder punt dan waar hij gebleven was hervatten. In dat geval is de cursist het dan geldende maandtermijnbedrag verschuldigd over ieder maand of gedeelte van een maand over deze extra periode.

7. Indien er in de door de cursist gekozen cursus waarin hij de cursus wil voortzetten (op dat moment) geen plaats is dan schuift het recht om de cursus te hervatten met een half jaar op.

8. Uitsluitend aan meldingen van opschorting aan de administratie van Het Nieuwe Lopen volgens een door de leiding

van Het Nieuwe Lopen aangegeven wijze kunnen rechten worden ontleend.

9. Deze rechten kunnen nooit ingaan voor het moment van de melding.

 

4. Voorwaarden voor leden van de vereniging

1. Iedereen die deelneemt aan de trainingen van Het Nieuwe Lopen is verplicht lid van de vereniging.

2. Deelnemers die eenmalig een cursus volgen zijn hiervan vrijgesteld.

3. Deelnemers die gedurende een maand deelnemen aan de trainingen zijn hiervan vrijgesteld.

4. Leden betalen voor het lidmaatschap een door de algemene vergadering van de Vereniging vastgestelde jaarlijkse contributie.

5. Het lidmaatschap geldt voor de periode van een kalenderjaar.

6. Een lidmaatschap dat is aangegaan voor 1 oktober van een jaar geldt tot het eind van dat jaar. Een lidmaatschap dat is aangegaan vanaf 1 oktober van een jaar geldt tot het eind van het erop volgende jaar.

7. Het lidmaatschap wordt steeds automatisch met een jaar verlengd tenzij het lidmaatschap voor 1 december van het voorafgaande jaar wordt opgezegd.

8. Leden betalen een gereduceerd tarief voor deelname aan de trainingen. Het gereduceerde tarief gaat in na het voldoen van alle betalingstermijnen die het lid in eerste instantie diende te betalen.

9. Leden van de vereniging betalen voor deelname een trainingen voor een vooraf bepaalde termijn. De verplichting te betalen voor het volgen van trainingen vervalt na een opzegtermijn van een maand. Met deze opzegging vervalt uitdrukkelijk niet de verplichting de contributie voor de vereniging te betalen.

10. Indien een lid zich na een periode waarin niet voor deelname aan trainingen is betaald opnieuw aanmeldt voor deelname aan trainingen dan wordt gedurende minimaal één maand en maximaal 5 maanden het trainingstarief voor niet leden in rekening gebracht.

De duur van deze periode is afhankelijk van de terugval in het niveau van de betreffende deelnemer en in principe gelijk aan de duur van de trainingen die nodig zijn om het niveau te behalen dat het lid had ten tijde van zijn of haar laatste deelname aan de trainingen.

11. Leden van de vereniging die betalen voor deelname aan trainingen hebben het recht deel te nemen aan alle trainingen die door Het Nieuwe Lopen worden georganiseerd, waar ze, en voor zover ze, naar het oordeel van de trainer van de betreffende groep of cursus aan deel kunnen nemen.

12. Indien een lid van de vereniging een medische verklaring kan overleggen waaruit blijkt dat de deelnemer gedurende enige tijd niet in staat is deel te nemen aan enige door Het Nieuwe Lopen georganiseerde training dan kan de leiding van Het Nieuwe Lopen besluiten deze deelnemer gedurende eenzelfde periode vrij te stellen van betalingsverplichting voor deelname aan de trainingen.

13. Deze vrijstelling van betaling zal uitsluitend mogelijk zijn na het voldoen van alle termijnen die de deelnemer op grond van zijn of haar oorspronkelijke inschrijving gehouden is te betalen.

14. De leiding van Het Nieuwe Lopen is bevoegd te beslissen of een medische verklaring al dan niet aanleiding geeft tot een (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling. De mate waarin het zich voordoen van de medische belemmering vooraf bekend kon zijn bij de deelnemer vormt in deze beslissing een belangrijke factor.

15. Indien zich andere dan medische situaties voordoen waardoor een deelnemer aan de

trainingen gedurende enige tijd niet kan deelnemen aan enige training die door Het Nieuwe Lopen wordt georganiseerd kan door de leiding van Het Nieuwe Lopen tot een vergelijkbare regeling als hierboven bedoeld worden besloten.

16. Aan het in 4 sub 12 t/m 4 sub 15 van dit artikel gestelde kan op geen enkele manier recht worden ontleend door deelnemers. Het gestelde vormt een leidraad om in redelijkheid deelnemers in voorkomende gevallen tegemoet te treden.

 

6. Deelname aan vervolg cursussen

1. Om aaneensluitend de totale cursus Het Nieuwe Lopen af te kunnen ronden is voor alle deelnemers een plaats in de volledige cursus gereserveerd.

2. Daarom worden deelnemers aan de cursus geacht deel te nemen aan de volledige cursus.

3. Deelnemers die de cursus in termijnen betalen kunnen tot 20 dagen na de vervaldatum van de eerste betalingstermijn bij de administratie van Het Nieuwe Lopen opzeggen voor het vervolg van de cursus. Daarmee vervalt de betalingsplicht voor de volgende termijnen. Deelnemers hebben na opzegging geen recht op deelname aan trainingen na de vervaldatum van de tweede betalingstermijn.

4. Mondelinge, telefonische of SMS opzeggingen bij de trainer of andere medewerkers van Het Nieuwe Lopen zijn niet geldig als opzegging.

5. Afmelding voor het vervolg van een cursus doe je behalve bij je trainer ook formeel en per e-mail bij Het Nieuwe Lopen op bovengenoemde wijze. Anders kan je aan die afmelding geen rechten ontlenen.

 

7. Verhoging

1. De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging en de kosten voor de wedstrijdlicentie worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de vereniging. Leden worden geacht de nieuwe contributie te voldoen ook indien deze hoger is dan ten tijde van het aanmelden voor de vereniging. Indien tijdig is opgezegd hoeft een eventuele verhoging niet te worden voldaan maar houdt het lidmaatschap op te bestaan per 1 januari.

2. De trainingskosten kunnen jaarlijks in januari, februari of maart met maximaal 2 x de door de overheid vastgestelde indexering worden verhoogd zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming van de deelnemer nodig is.

 

8. Auteursrecht

1. Alle schema’s, instructies en cursusmaterialen zijn ontwikkeld door Het Nieuwe Lopen en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan om deze te verspreiden, publiceren en/of te vermenigvuldigen. Publicatie met bronvermelding is na voorafgaande toestemming mogelijk.

 

9. Slotbepalingen

1. Indien een bepaling uit de leverings-, de algemene voorwaarden of het cursusreglement nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

3. Alle geschillen welke tussen Het Nieuwe Lopen en een lid of deelnemer ontstaan voortvloeiend uit het deelnamen aan de trainingen en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Het Nieuwe Lopen aan de deelnemer een termijn van een maand nadat Het Nieuwe Lopen zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

 

Deponering

1. Elke deelnemer krijgt (toegang tot) een exemplaar van de leveringsvoorwaarden bij inschrijving. De voorwaarden staan tevens op de website www.het-nieuwe-lopen.nl

2. Bij wijziging van de algemene voorwaarden zijn de nieuwe voorwaarden van kracht vanaf het moment dat deze op de website van Het Nieuwe Lopen zijn gepubliceerd. Indien een deelnemer rechten meent te kunnen ontlenen aan voorwaarden die niet meer op de website gepubliceerd zijn is het aan de cursist om deze voorwaarden aan te tonen. Het is dus aan te raden de voorwaarden die bij aanmelding gelden op te slaan of uit te printen.