Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Cursusregelement Het Nieuwe Lopen
(versie: oktober 2013-2) 

 

1. Algemeen

1. Alle correspondentie wordt per e-mail gevoerd. Het mailadres dat je opgeeft bij je aanmelding is je officiële correspondentieadres.

2. Waar gesproken wordt over de leiding van Het Nieuwe Lopen wordt bedoeld de heer R. Rümke.

3. Waar gesproken wordt over deelnemer wordt bedoeld iedereen die deelneemt aan enige door Het Nieuwe Lopen georganiseerde training.

4. Waar gesproken wordt over de vereniging wordt bedoeld de Verenigde Lopers Team10.

5. Waar gesproken wordt over lid wordt bedoeld iemand die zich heeft aangemeld als lid van de vereniging en als zodanig is toegelaten.

6. Waar gesproken wordt over deelnemer wordt bedoeld iedereen die deelneemt aan de trainingen die door Het Nieuwe Lopen worden georganiseerd.

7. Waar gesproken wordt over trainer wordt bedoeld de door de leiding van Het Nieuwe Lopen aangewezen persoon die de training verzorgt.

 

2. Deelname aan de cursus of een training

1. Meedoen aan een cursus- of trainingsbijeenkomst is alleen mogelijk als je voor de cursus of training waarvan deze bijeenkomst deel uitmaakt staat ingeschreven.

2. Voor elke cursus of training is dit reglement van toepassing.

3. Deelname aan de cursus of training is te allen tijde geheel op eigen risico.

4. Als naar het oordeel van de trainer deelname niet (verder) verantwoord is kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. De leiding van Het Nieuwe Lopen overlegt met de deelnemer over alternatieve mogelijkheden.

5. Meedoen aan een cursus of trainingsbijeenkomst bij een andere cursus of training dan waarvoor de deelnemer staat ingeschreven is alleen mogelijk op aanwijzing van de leiding van Het Nieuwe Lopen en indien de trainer van de betreffende groep hiertoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

6. Het is niet mogelijk om een proefles te volgen bij een training of cursusbijeenkomst.

7. Uitzondering is deelname aan een proefles op uitnodiging van de trainer en/of met diens vooraf verleende toestemming of op speciaal daarvoor georganiseerde open trainingen. Data en plaats van open trainingen worden ruim van tevoren aangekondigd via onder andere de website van Het Nieuwe Lopen en/of de facebooksite van “hetnieuwelopen”.

8. Deelnemers hebben recht op optimale aandacht van de trainer en een eventuele assistent. Niet betalende deelnemers worden niet toegelaten, het meebrengen van introducés is niet mogelijk.

9. Indien een deelnemer aan een training of cursusbijeenkomst naar het oordeel van de trainer niet in staat is om aan de betreffende cursusbijeenkomst (verder) deel te nemen dient de deelnemer zich aan dit advies te houden.

10. Indien een deelnemer, tegen het advies van de trainer in, deelneemt aan een training is dat geheel op eigen risico van de deelnemer en zal noch de trainer noch de assistent-trainer (verder) aandacht aan deze deelnemer geven.

11, Het is niet toegestaan om deel te nemen aan een cursusbijeenkomst of training indien de deelnemer naar eer en geweten kan weten niet fysiek in staat te zijn aan deze bijeenkomst deel te nemen. Hierbij geldt met name de “koortsregel”. Iedere deelnemer is geacht de regel te kennen dat het deelnemen aan een fysieke training met koorts (38,3 graden of hoger) niet is toegestaan omdat dit leidt tot sterk verhoogde kans op hartfalen. De koortsregel geldt ook voor het aantal koortsvrije dagen gelijk aan het aantal koortsdagen volgend op de koorts met een maximum van 3 dagen.

 

3. Beeld- en geluidsmateriaal

1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de leiding van Het Nieuwe Lopen of de bevoegde trainer beeldmateriaal en/of geluidsopnamen te vervaardigen van enig onderdeel van de training of cursusbijeenkomst of van de deelnemers aan de training of cursusbijeenkomst.

2. Het copyright van beeld- en geluidsmateriaal dat met toestemming van Het Nieuwe Lopen of de bevoegde trainer is of wordt gemaakt ligt bij Het Nieuwe Lopen. Publicatie van dit, niet door Het Nieuwe Lopen of de trainers gemaakte, materiaal is alleen toegestaan met schriftelijke (per e-mail) toestemming van de leiding van Het Nieuwe Lopen.

3. Deelnemers die niet gefilmd of gefotografeerd willen worden dienen dat vooraf, in ieder geval per e-mail en eventueel schriftelijk kenbaar te maken bij Het Nieuwe Lopen.

4. Alle beeld- en geluidsopnamen die tijdens een training of cursusbijeenkomst van Het Nieuwe Lopen zijn gemaakt kunnen gebruikt en gepubliceerd worden voor promotionele en educatieve doeleinden.

 

4. Trainers in opleiding, stagairs en trainersassistenten

1. Voor deelnemers die tevens deelnemen aan de trainersopleiding of die stage lopen bestaan aparte voorwaarden die aan deze deelnemers kenbaar zijn gemaakt en die zij dienen te onderschrijven.

2. Het is een aan niemand toegestaan zich zonder schriftelijke toestemming van de leiding van Het Nieuwe Lopen uit te geven als bevoegd trainer en als zodanig les te geven volgens het principe van Het Nieuwe Lopen.

 

5. Auteursrecht

1. Alle schema’s, instructies en cursusmaterialen zijn ontwikkeld door Het Nieuwe Lopen en zijn

auteursrechtelijk beschermd. Het is daarom niet toegestaan om deze te verspreiden,

publiceren en/of te vermenigvuldigen. Publicatie met bronvermelding is na voorafgaande

toestemming mogelijk.

2. Het is niet toegestaan de schema’s en het cursusmateriaal anders te gebruiken dan op aanwijzing van een trainer aan wie door Het Nieuwe Lopen een licentie is verleend en welke licentie op dat moment geldig is.

 

6. Slotbepalingen

1. Indien een bepaling uit de leverings-, de algemene voorwaarden of het cursusreglement

nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

2. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van

toepassing.

3. Alle geschillen welke tussen Het Nieuwe Lopen en een lid of deelnemer ontstaan voortvloeiend uit

het deelnamen aan de trainingen en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien dit een

andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft Het Nieuwe Lopen aan de deelnemer een

termijn van een maand nadat Het Nieuwe Lopen zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om

schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.

 

7. Deponering

1. Elke deelnemer ontvangt (toegang tot) een exemplaar van het cursusregelement bij inschrijving. Het cursusregelement staat tevens op de website www.het-nieuwe-lopen.nl

2. Bij wijziging van het cursusregelement is het nieuwe cursusregelement van kracht vanaf het moment dat deze op de website van Het Nieuwe Lopen is gepubliceerd. Indien een deelnemer rechten meent te kunnen ontlenen aan een cursusregelement dat dat niet meer op de website gepubliceerd is, is het aan de cursist om dit regelement aan te tonen. Het is dus aan te raden het cursusregelement dat op dat moment geldt op te slaan of uit te printen.